LiveTV

Live

Opinion

ദേവികയുടെ മരണവും ഓൺലൈൻ പഠനവും: സർക്കാർ ന്യായവാദങ്ങളിലെ ജാതി

ട്രയലിൽ ഉൾപെടാൻ യോഗ്യരും അയോഗ്യരുമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. പഠന സൗകര്യമില്ലാത്തവർ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളായി. അവർ പഠനത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു

ദേവികയുടെ മരണവും ഓൺലൈൻ പഠനവും: സർക്കാർ ന്യായവാദങ്ങളിലെ ജാതി

ഓൺലൈൻ പഠനസൗകര്യമില്ലാത്തിന്റെ പേരിൽ ആതമഹത്യ ചെയ്ത വളാഞ്ചേരിയിലെ ദേവികയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ മറുപടി, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഒരു വീഴ്ചയും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഈ ന്യായവാദത്തിന് ബലം പകരാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ച പ്രധാന നടപടികൾ ഇവയാണ്: 2.6 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ സൌകര്യമില്ല എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി, അക്കൂട്ടത്തിൽ മരിച്ച ദേവികയുമുണ്ട്, ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥലത്തും പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ട്രയലാണ്, ഇതിനിയും തുടരും, പഠന സൗകര്യമില്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചക്കകം പരിഹരിക്കും.

സർക്കാറിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിയാൻ പറ്റാത്ത മരണത്തിന്റെ പാപക്കറ കഴുകിക്കളയാൻ മരണശേഷം ഒരു ഭരണാധികാരി എടുത്തുപ്രയോഗിച്ച വെറുംന്യായങ്ങളായിരുന്നില്ല അത്. ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതിയുടെ ആലോചനാഘട്ടം മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'വർഗ' സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സർക്കാർ വാദങ്ങളിലെല്ലാം നിഴലിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫ്യൂഡൽ മനോഭാവമാണെന്ന് മാത്രം.

ദേവികയുടെ മരണവും ഓൺലൈൻ പഠനവും: സർക്കാർ ന്യായവാദങ്ങളിലെ ജാതി

'പഠന സൗകര്യമില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി'

2.6 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവർത്തിച്ച ഭരണ നേട്ടം. അതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സർവേയുടെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയും സൂക്ഷ്മതക്കുറവും അത് സംഘടിപ്പിച്ചവർ തന്നെ രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ/ടിവി ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാന ചോദ്യം. ഉണ്ട് എന്ന് മറുപടി നൽകിയ രക്ഷിതാക്കളുടെ എണ്ണം സർക്കാറിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനാവശ്യമായ അധിക സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉണ്ടോ, അത് ദീർഘ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളതാണോ, അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റാ ചിലവ് താങ്ങാൻ കഴിവുണ്ടോ, വീട്ടിൽ നെറ്റ്‌വർക്കുണ്ടോ, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടിവിയും അതിന് വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനൽ ലഭിക്കുന്ന കണക്ഷനുമുണ്ടോ, ഫോണുള്ള രക്ഷിതാവിന് കുട്ടിക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനാകുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അധിക ഫോൺ ലഭ്യമാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങളിലൂടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വിവരം സൗകര്യമില്ലായ്മയുടെ ആഴം രൂക്ഷമാക്കുമായിരുന്നു.

വീട്ടിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ/ടിവി ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാന ചോദ്യം. ഉണ്ട് എന്ന് മറുപടി നൽകിയ രക്ഷിതാക്കളുടെ എണ്ണം സർക്കാറിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനാവശ്യമായ അധിക സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉണ്ടോ, അത് ദീർഘ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളതാണോ, അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റാ ചിലവ് താങ്ങാൻ കഴിവുണ്ടോ, വീട്ടിൽ നെറ്റ്‌വർക്കുണ്ടോ, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടിവിയും അതിന് വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനൽ ലഭിക്കുന്ന കണക്ഷനുമുണ്ടോ, ഫോണുള്ള രക്ഷിതാവിന് കുട്ടിക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനാകുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അധിക ഫോൺ ലഭ്യമാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടില്ല.

എന്നാൽ സർക്കാറിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് പഠിക്കാനാകാത്തവരുടെ എണ്ണം 'നഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട്' ആയി നിലനിർത്താനാകുന്ന 'കണ്ടെത്തലായിരുന്നു' എന്നുവേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. എണ്ണം അവഗണിക്കാനാകാത്തതായി മാറി ഈ പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നേക്കുമോ എന്ന ഭയാശങ്കയാൽ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകാതിരുന്നത് ഭരണനിർവഹണത്തിലെ ജാതീയത കൊണ്ടാണ്.

അസൗകര്യ പരിഹാര പദ്ധതി!

പഠനം തുടങ്ങും മുമ്പേ സൗകര്യം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അധ്യയനം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചില സർക്കുലറുകൾ അയച്ചു. ചില തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമൊരിക്കിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിലപ്പുറം, പരിധിക്ക് പുറത്തായവർ ആരാണ്, അവരേതൊക്കെ തരത്തിലും തലത്തിലുമുള്ളവരാണ്, അവരുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ, ജാതി, വർഗം, സാമൂഹികാസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവ എന്താണ്, അവരെക്കൂടി ജൂൺ ഒന്നിന് പാഠഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നവരാക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും സർക്കാർ ആലോചിച്ചില്ല. പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരിൽ ആരായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാകുക എന്നും അവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നടപടികൾ എന്തായിരിക്കണമെന്നും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെക്കുറിച്ച് സാമാന്യ ധാരണയുള്ള ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും. ഈ സാമാന്യ ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നുറപ്പുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനം അസൗകര്യമുള്ളവരെക്കുറിച്ച വിശദ പഠനം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം ജാതീയതയാണ്.

'ആദ്യം നടക്കുന്നത് ട്രയൽ'

ആദ്യ ആഴ്ച നടക്കുന്നത് ട്രയലാണെന്നും അതിൽ ഉൾപെടാൻ പറ്റാത്തവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പിന്നീട് പരിഹരിക്കുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രയലിൽ ഉൾപെടാൻ യോഗ്യരും അയോഗ്യരുമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. പഠന സൗകര്യമില്ലാത്തവർ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളായി. അവർ പഠനത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. പരീക്ഷണത്തിനിരിക്കാൻ ഇവർ അയോഗ്യരാണെന്ന് സർക്കാർ വിധിച്ചതിന്റെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡം എന്താണ്? സാങ്കേതിക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തവർ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ പുതിയൊരു പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പുറത്തുനിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?

ദേവികയുടെ മരണവും ഓൺലൈൻ പഠനവും: സർക്കാർ ന്യായവാദങ്ങളിലെ ജാതി

അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും പ്രാപ്യമാകുന്ന തുല്യ വികസനം അടിസ്ഥാന അവകാശമായ ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യത്ത് വിഭവ ശേഷിയില്ലാത്തവരെന്ന് പരസ്യമായി മുദ്രയടിച്ച് ഒരുസംഘത്തെ പുറത്തുനിർത്തിയ വിചിത്രമായ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നുപോകുന്നത്. സാമൂഹിക മൂലധനമില്ലാത്തവരെ പുറത്തുനിർത്തിയാലോ പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കിയാലോ ഭരണകൂടത്തിന് നേരെ ചോദ്യമുയരില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളിലെ ജാതീയതയാണ്.

ട്രയലിൽ ഉൾപെടാൻ യോഗ്യരും അയോഗ്യരുമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. പഠന സൗകര്യമില്ലാത്തവർ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളായി. അവർ പഠനത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. പരീക്ഷണത്തിനിരിക്കാൻ ഇവർ അയോഗ്യരാണെന്ന് സർക്കാർ വിധിച്ചതിന്റെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡം എന്താണ്?

'പരിഹാരം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ്'

അസൗകര്യമുള്ളവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കുമെന്നതാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച മറ്റൊരു വാദം. (ഇന്നലെ മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത് രണ്ടാഴ്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.) എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നീതി ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന സങ്കൽപമാണ്. ഇവിടെയാണ് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ഒരാഴ്ച മാറിനിൽക്കട്ടെ എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ വിഭജനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികതയല്ല. മറിച്ച്, ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനുമെന്ന ഏറ്റവും ലളിതവും എന്നാൽ ഭയാനകവുമായ വിഭജനമാണ്. ഇങ്ങനെ പൗരൻമാരെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായി വിഭജിക്കാനും അവർക്കിടയിൽ വിവേചനം പ്രയോഗിക്കാനും സർക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. വിഭവ ശേഷിയില്ലാത്തവരുടെ അവകാശം ഒരാഴ്ച പിടിച്ചുവക്കാൻ ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനത്തിന് ധൈര്യം നൽകുന്നത് ജാതീയതയാണ്.

ദേവികയുടെ മരണവും ഓൺലൈൻ പഠനവും: സർക്കാർ ന്യായവാദങ്ങളിലെ ജാതി

'ഉള്ളവർക്ക് തുടങ്ങട്ടെ'

സാങ്കേതിക സൗകര്യം ഏർപെടുത്താൻ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പഠനം തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് സർക്കാർ നടപടിയിലെ ആദ്യഘട്ടം. ശേഷിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യമൊരുക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർക്ക്, പഠനം തുടങ്ങാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ എന്നും തീരുമാനിക്കാമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യം ഏർപെടുത്തിയ ശേഷം ട്രയൽ നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു ശരി. പക്ഷെ അത്ര ക്ഷമിക്കാൻ സർക്കാറിന് വയ്യ. കാരണം, വിഭവ ശേഷിയുള്ളവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തിടുക്കം, സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് (ചിലപ്പോൾ അവർ പോലും അറിയാതെ) സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ, അതുവഴി നടക്കുന്ന സർക്കാറിന്റെ പ്രതിച്ഛായാനിർമാണം.. ഇതൊക്കെയാണ് ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഓരംപറ്റിനിൽക്കുന്ന സ്തുതിപാഠകരുടെയും മുൻഗണനകൾ. ഉള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന പരിഗണനകളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം ജാതിമനോഭാവവും വിവേചനവുമാണ്. ശേഷിയുള്ളവന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ പഠനം ആദ്യം തുടങ്ങാനുള്ള തിടുക്കം ഉള്ളിലുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജാതീയതയുടെ ഉപോത്പന്നമാണ്.

'ജനകീയ മുന്നേറ്റം'

'ഇതൊരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമായി മാറും. ജനങ്ങൾ ഇതേറ്റെടുക്കും.'

ഓൺലൈൻ പഠനം ആരംഭിച്ച ദിവസവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്. ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രത്യാശ മാത്രമാണ് സർക്കാർ നയം എന്നാണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ പറച്ചിലിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക. കുട്ടികളുടെ യഥാർഥ പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനോ പരിഹാരം കാണാനോ തന്റെയോ സർക്കാറിന്റെയോ കൈവശം ഒരുപായവുമില്ല എന്ന് പരോക്ഷമായി സമ്മതിക്കുകയാണ് മന്ത്രി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുതരം വിദ്യാർഥിക്കൂട്ടങ്ങളെയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നതിന്റെ അർഥം. ജനകീയമായ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ വ്യവസ്ഥാപിതമായി എന്തുചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിനും മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല. വിഭവശേഷിയില്ലായ്മയാൽ മുഖ്യധാരയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും തുല്യാവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ, 'ജനകീയത' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ മറവിലൂടെ തികഞ്ഞ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കാമെന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ജാതിയാണ്.

ദേവികയുടെ മരണവും ഓൺലൈൻ പഠനവും: സർക്കാർ ന്യായവാദങ്ങളിലെ ജാതി
. ഞങ്ങൾ രണ്ടുതരം വിദ്യാർഥിക്കൂട്ടങ്ങളെയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നതിന്റെ അർഥം. ജനകീയമായ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ വ്യവസ്ഥാപിതമായി എന്തുചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിനും മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല.

ദേവികയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മരണ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നത്. ഈ വിതണ്ഡവാദങ്ങൾ നേരത്തെതന്നെ നിരത്തിയിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഒരു വീഴ്ചയും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധിക ന്യായം. പഠിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻകവർന്നെടുത്തിട്ടും വിവേചനപൂർണവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമായ മുട്ടുന്യായങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. മുഖ്യധാരയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സാധാരണ പൌരൻമാരോടുള്ള 'പുരോഗമന'കേരളത്തിന്റെ ഫ്യൂഡൽ മനോഭാവമാണ് സർക്കാറിന്റെ എല്ലാ ന്യായീകരണങ്ങളിലും പ്രകടമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്, 54 ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം (IAMAI report 2019- ദി ഹിന്ദു) ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സൌകര്യമുള്ള കേരളത്തിലെ, ഒരു ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്.